Публічна оферта про надання благодійного пожертвування

         Ця оферта, адресована невизначеному колу фізичних і юридичних осіб (далі іменовані -«Благодійник») — відвідувачам і зареєстрованим користувачам сайту БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СХІДНА ЗІРКА» ( далі-«Фонд»), в мережі Інтернет: www.orientalstar.com.ua  (далі — Сайт), і є офіційною і публічною пропозицією БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «CХІДНА ЗІРКА» (ідентифікаційний код юридичної особи 42492507), в  особі Директора Германа Сергія Миколайовича, який діє на підставі Статуту, укласти договір про благодійне пожертвування (далі — Договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче:

1. Терміни та визначення:

Публічна Оферта — чинна пропозиція Фонду, розміщена на Сайті, про надання благодійного пожертвування, звернена до необмеженого кола осіб, в тому числі Благодійника.

Акцепт — повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Фонду.

Благодійне пожертвування — безоплатна передача Благодійником засобів у власність Фонду для досягнення певних, заздалегідь обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до Договору та Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

2. Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Фонду грошових коштів, шляхом здійснення добровільних пожертвувань на здійснення статутної діяльності Фонду. Благодійник самостійно визначає розмір благодійного пожертвування. Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодної зі сторін Договору.

3. Акцепт оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він ознайомлений з Статутом Фонду, який розміщений в електронному вигляді на Сайті Фонду, він повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою публічного збору пожертв і з правом Фонду використовувати частину благодійного пожертвування Благодійника на адміністративні витрати Фонду, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

4. Благодійник і Фонд, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не тягне його недійсність.

5. Права і обов’язки Фонду:

5.1. Фонд має право:

— Отримувати благодійні пожертвування і використовувати їх відповідно до предмету і умов цього Договору;

— За погодженням з Благодійником міняти напрямки використання благодійних пожертвувань.

— Без узгодження з Благодійником використовувати частину благодійного пожертвування на адміністративні витрати Фонду, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

5.2. Фонд зобов’язаний:

— Щороку в електронному вигляді розміщувати звіти про використання благодійних пожертвувань на Сайті;

— У разі використання благодійних пожертвувань  всупереч цілям цього Договору, повернути грошові кошти Благодійника за його письмовою заявою.

6. Права Благодійника:

— Здійснювати контроль за цільовим використанням благодійних пожертвувань;

— У встановленому законом порядку змінити бенефіціарів (одержувачів) благодійних пожертвувань в разі порушення цілей, строків і порядку використання таких пожертвувань або їх частини згідно умов цього Договору.

7. Місце проведення публічного збору коштів:

Публічний збір пожертвувань проводиться на території будь-якої з країн світу. Безпосередня діяльність Фонду, що стосується публічного збору пожертвувань за Договором, провадиться за місцезнаходженням Фонду.

8. Термін збору коштів:

Публічний збір пожертвувань триває до моменту ліквідації Фонду, якщо інший термін не буде визначено Фондом.

9. Порядок використання благодійних пожертвувань:

Використання зібраних за Договором Благодійних пожертвувань проводиться відповідно до цілей благодійної діяльності Фонду. Фонд розпоряджається Благодійними пожертвуваннями на власний розсуд. Отримані Фондом пожертвування можуть бути повернуті Благодійнику виключно у випадках, передбачених законодавством України. Відповідальність сторін за порушення цього Договору або порядку використання Благодійних пожертвувань передбачено вимогами чинного законодавства України.

10. Благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійних пожертвувань, в тому числі на користь третіх осіб.

11. Зміна цілей і порядку використання благодійних пожертвувань можлива при згоді Благодійника або його правонаступників, а також на підставі рішення суду або в інших випадках, визначених законом.

12. Порядок загального доступу до фінансових звітів Фонду:

Доступ до фінансових звітів Фонду здійснюється шляхом щорічного їх розміщення Фондом на Сайті в електронному вигляді.

13. Всі витрати по сплаті сум (комісій), пов’язаних з перерахуванням і зарахуванням пожертвувань, несе Благодійник.

14. Благодійник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами Додатку № 1 до цього Договору щодо збору та обробки персональних даних.

Додаток № 1

до Договору про надання балагодійного пожертвування

 укладеного Благодійником з БФ «СХІДНА ЗІРКА»

ЗГОДА на обробку персональних даних

        Шляхом Акцепту публічної оферти про надання благодійного пожертвування, розміщеної на Сайті БФ «СХІДНА ЗІРКА» в мережі Інтернет: www.orientalstar.com.ua відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010, № 2297-VI надаю згоду БФ «СХІДНА ЗІРКА» (далі — Фонд) на обробку та використання в установленому Фондом Порядку моїх персональних даних (найменування бази: БФ «СХІДНА ЗІРКА») з метою реалізації відносин у сфері благодійної діяльності, залучення фізичних осіб до Благодійності відповідно до статуту Фонду та законодавства України, а також відомості про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», і про третіх осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети, з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних». Крім того, даю згоду на те, що мої персональні дані можуть бути передані / поширені / розкриті (в тому числі для їх подальшої обробки та використання) у зв’язку з реалізацією компетенції в сфері благодійної діяльності між мною і Фондом третім особам.

До того ж, я згоден, що до моїх персональних даних може бути надано доступ третім особам за їх запитом, за умови взяття зазначеними особами зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», в порядку, передбаченому ст. 16 ЗУ «Про захист персональних даних».

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати в найкоротші терміни БФ «СХІДНА ЗІРКА» уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моїх нових персональних даних до бази персональних даних партнерів.

Шляхом Акцепту публічної оферти про надання благодійного пожертвування, розміщеної на Сайті БФ «СХІДНА ЗІРКА» в мережі Інтернет: www. orientalstar.com.ua, я підтверджую, що отримав повідомлення про включення моїх персональних даних до бази персональних даних (найменування бази: БФ «Східна зірка» з метою реалізації відносин у сфері благодійної діяльності, залучення фізичних осіб до Благодійності відповідно до статуту Фонду і законодавства України, а також відомості про мої права, визначені Законом України «про захист персональних даних», і про третіх осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети, з дотриманням вимог Закону У Країни «Про захист персональних даних»

ПОВІДОМЛЕННЯ

 про включення персональних даних до бази персональних даних

          БФ «СХІДНА ЗІРКА» повідомляє, що надані Вами персональні дані включені в базу персональних даних партнерів з метою реалізації відносин у сфері благодійної діяльності, залучення фізичних осіб до Благодійності відповідно до статуту  організації та законодавства України.  Згідно ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про місцезнаходження бази даних, яка містить Ваші персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її власника чи розпорядника;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані, що містяться в базі персональних даних;

3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст зберігаємих персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні повноважень, передбачених законом;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи ;

8) звертатися з питань захисту своїх прав персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

            Також повідомляємо, що відповідно до ст. 2 ЗУ «Про захист персональних даних» обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та / або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною , поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособлення, знищенням відомостей про фізичну особу.